Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop


Algemene gegevens

De Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop (hierna stichting) is opgericht bij notariële akte per 3 december 2002. De stichting is gevestigd in Barneveld en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08111583. Het bestuur van de stichting bestaat sedert de oprichting uit drie bestuursleden. Het postadres is: Kraaikoplaan 66, 3772 PH Barneveld. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder de naam DE DEUR DER HOOP met RSIN/fiscaal nummer 811444600.

De stichting is opgericht ten behoeve van de Volle Evangelie Gemeente De Deur Der Hoop en faciliteert de activiteiten van deze gemeente die valt onder de leiding van J. Visser en J. van Duuren. In de statuten van de stichting is het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel:

1. Algemene verspreiding van het woord van God in al zijn facetten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten en diaconale ondersteuning.

Organisatie

De stichting heeft geen mensen in loondienst en bezit geen onroerende goederen. Het bestuur bestaat uit drie personen; J. Brouwer, (voorzitter), A.A. Snaterse – Spijkstra (secretaris) en T.H. Bates (penningmeester). Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel compensatie voor gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting bereikt haar doelstelling door verschillende activiteiten; onder meer het verzorgen van;

Financiën

Onze verslagperiode is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester verzorgt betalingen en het beheer van de bankrekeningen. De penningmeester is gemandateerd voor betalingen tot € 2.500,-. Hogere bedragen worden altijd vooraf besproken door het bestuur, waarbij de voorzitter, via internetbankieren, mee tekent (tweede handtekening). De voorzitter beschikt naast de penningmeester over de mogelijkheid tot directe inzage middels internetbankieren. De financiële administratie wordt na afloop van het kalenderjaar door de accountant verwerkt tot een financieel verslag.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten bestaan uit giften, collectes en bijzondere baten. De uitgaven zijn gericht op het faciliteren van de samenkomsten, Bijbelstudies en gemeenteopbouw. De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken. Het effect van de Corona voorschriften resulteerde in minder bijeenkomsten met als gevolg minder huisvestingslasten maar ook minder collecte-inkomsten.

In cijfers:

  2021 2020 2019
Inkomsten:
collecteopbrengsten
ontvangen giften
overige baten

8.848
30.290


5.282
26.527


8.291
27.244

Totaal 39.138 31.809 35.535
     
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
giften
Huisvestingslasten
Accountants kosten
algemene kosten beheer

887
505
1.218
4.080
2.500
10.242
2.412
9.321

557
431
602
2.520
-
9.644
2.571
4.522

858
480
1.778
3.473
500
15.243
2.510
2.630
Totaal 31.165 20.847 27.472
     
Saldo 7.973 10.962 8.063

Het Saldo is toegevoegd aan de algemene financiële reserve.
 

BELEIDSPLAN van VEG De Deur Der Hoop

Wij verwachten dat de activiteiten die de stichting faciliteert in de komende jaren op een vergelijkbaar niveau zullen blijven. Dit geldt voor de kerkdiensten en Bijbelstudies. Eventuele aanvullende kosten voor diaconie, worden zoveel mogelijk opgevangen binnen deze begroting. Het aantal mensen dat de samenkomsten bezoekt is stabiel, en zal daarmee geen grote schommelingen in inkomsten en uitgaven genereren.

Momenteel huren wij ruimtes voor de samenkomsten. Het kopen van een pand, voor het houden van samenkomsten, zou een wezenlijke impact hebben op de financiële positie van de stichting. Daar er op korte- en middellange termijn nog geen noodzaak is voor de aankoop van een pand, is dit ook niet in de meerjarenbegroting opgenomen.

De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken.

De hiervoor genoemde activiteiten kunnen cijfermatig in de onderstaande meerjarenbegroting worden weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van circa 3 procent voor zowel de kosten als ook voor de inkomsten. Momenteel is de inflatie hoger, maar voor een meerjarenraming is 3 procent een acceptabel cijfer om mee te rekenen.

Giften zijn niet begroot omdat het incidentele kosten betreft met een ad hoc karakter.

Onder aan de streep verwachten wij dat de inkomsten de lasten overtreffen en dat het batig Saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zodoende is er een gezonde financiële basis voor de voortzetting van de gemeente activiteiten.

jaar 2022 2023 2024 2025
Inkomsten
Collecten
Ontvangen giften
Overige baten

9.113
31.199
nb

9.387
32.135
nb

9.668
33.099
nb

9.959
34.092
nb
Totaal 40.312 41.521 42.767 44.050
         
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
Giften
Huisvestingslasten
Accountantskosten
Kosten beheer algemeen
914
520
1.255
4.202
pm
10.549
2.484
9.601
941
536
1.292
4.328
pm
10.866
2.559
9.889
969
552
1.331
4.458
pm
11.192
2.636
10.185
998
568
1.371
4.592
pm
11.527
2.715
10.491
Totaal 29.525 30.411 31.323 32.263
         
Saldo 10.787 11.111 11.444 11.787