Spreuken 19:8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Verwerven en bewaren, activiteiten die leven brengen en geluk, met een ander woord het maakt zalig. Gods woord spreekt over verstand hebben als er kennis is van God, de Allerhoogste, waarin de vreze des Heren het begin is van alle wijsheid. In eigen ogen verstandig zijn, gaat daar recht tegen in, dan staat het vlees in elk opzicht op de verkeerde plaats, er wordt niets verworven, behalve verderf. Het streven, het ernaar jagen, maakt dat wij de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Door Hem kunnen wij de Vader leren kennen, de Vader zelf heeft ons lief, omdat wij geloven in zijn Zoon, Christus Jezus, Hij de kracht Gods en de wijsheid Gods, ons ten goede.

1 Johannes 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven.

Zonder de Zoon van God geen inzicht, zonder de heilige Geest geen openbaring, zonder de Vader geen enkel uitzicht op het eeuwige leven. Geloven is het begin van de onnoemelijke rijkdom die ons deel zal zijn als wij God ernstig zoeken, de winst in jezelf verliezen in Christus Jezus, is schatten ontdekken van wijsheid en van kennis. Vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt, is te zien aan een veranderd leven, daar waar het inzicht vermeerdert, is er meer liefde, die zich uit door een volkomen vergevingsgezindheid. God is liefde, Hem kennen, houdt in, dat die liefde ons ertoe beweegt om lief te hebben zoals Hij graag ziet.

Spreuken 16:16 Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!

Aardse schatten tegenover hemelse schatten, de aardse glans kan voor een ogenblik heel aantrekkelijk zijn, maar zal uiteindelijk zijn glans volkomen verliezen, terwijl de hemelse schatten voor eeuwig zijn. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, het is onmogelijk jezelf aan beiden te hechten. Glansrijk hemels inzicht verwerven, vraagt onze volledige inzet, raad vragen brengt inzicht, wijsheid verwachten brengt ons op de weg van Gods geboden. Daar worden de schatten tot helder inzicht gebracht, tot verstaan van Gods heerlijke verordeningen die ons leven totaal verrijkt, daar zullen de verstandigen stralen.

Daniël 12:3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.