Lucas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Na zijn dood en opstanding, was het nodig om hun verstand te openen, de vele profetieën over de Christus die komen zou, werden uitgelegd, met name over zijn lijden, dood en opstanding. Zij waren de getuigen die zijn naam moesten gaan prediken, tot bekering en vergeving van zonden aan alle volken. Zij hebben dat gedaan in Jezus naam, nadat zij vervuld zijn met de heilige Geest, op het pinksterfeest in Jeruzalem. Heerlijke onderwijzing uit Gods woord door Jezus zelf, voor ons is datzelfde voorrecht weggelegd, door de Geest wordt ons verstand geopend, als wij bereid zijn om te luisteren naar de zachte stem die vol van liefde is. Het is de Geest die het woord levend maakt in ons binnenste, Hij zal Christus verheerlijken, want Hij zal uit Zichzelf niet spreken, maar Hij zal het woord van Christus verkondigen. De Trooster die de Vader heeft gezonden, die zal ons alles leren, en ons te binnen brengen, alles wat Jezus heeft gezegd.

Johannes 3:3b Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.

Zonder wedergeboorte wordt er niets geopend of opgewekt, het is onmogelijk zonder de heilige Geest ook maar iets te ontwaren van het koninkrijk Gods. Wat uit de Geest geboren is, is geest, wat uit het vlees geboren is, is vlees, en vlees kan niets zien in het onzichtbare. De Geest van wijsheid en openbaring hebben wij nodig om inzicht te verkrijgen in hetgeen ons is toebedeeld, en welke hoop Gods roeping wekt. Alleen door de Geest kunnen wij Gods wet houden, alleen door de Geest kunnen wij de stem van Jezus verstaan, en kunnen wij God recht leren kennen, weten komt in de plaats van onwetendheid, tot lof van onze God.

Openbaring 2:7a Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Uiteraard wordt hier het geestelijk oor bedoeld, dat gedeelte in ons wat zijn zachte stem kan horen, waarin er gereageerd kan worden op aanwijzing en correctie. Het is zonder de leiding van de heilige Geest onmogelijk om verder te kijken dan je neus lang is, wij zien aan wat voor ogen is, wat onmiddellijk kortzichtigheid tot gevolg heeft. God heeft voorzien in alle dingen, wij staan niet met lege handen voor Hem, Hij heeft zijn Geest gegeven om Hem te dienen, om Hem lief te hebben, en bovenal samen met alle heiligen Hem de dank te geven. Niemand anders dan Jezus heeft dit mogelijk gemaakt, prijs zijn heerlijke naam.

Jesaja 33:17a Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;